Privacy

PRIVACYVERKLARING OPEN Rotterdam
mei 2018, Rotterdam

Jouw privacy vinden wij bij OPEN Rotterdam belangrijk. Hieronder vind je hoe OPEN Rotterdam omgaat met jouw gegevens. Basis hierin is dat wij alleen díe gegevens hebben die strikt noodzakelijk zijn voor de gestelde doelen en afspraken. Gegevens worden ook nooit met derden gedeeld.

Alle aan OPEN Rotterdam verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.  OPEN Rotterdam en haar medewerkers, die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Specifiek
Gegevens van Rotterdammers (naam en telefoonnummer) die optreden in onze nieuwsverhalen worden alleen gebruikt bij de productie van deze verhalen.

Gegevens via social media kanalen worden door OPEN Rotterdam geanonimiseerd verzameld om inzicht te krijgen in gebruikersgedrag. Deze gegevens worden nooit en te nimmer verstrekt aan derden.

OPEN Rotterdam zendt wekelijks een nieuwsoverzicht per email naar mensen die zich hiervoor specifiek hebben opgegeven. Elke nieuwsbrief bevat standaard een opt-out.

Gegevens van vrijwilligers (vloggers, bestuursleden en PBO leden) en zzp-ers worden verzameld en verwerkt zoals juridisch verplicht en bewaard volgens de wettelijke (fiscale) termijn.

OPEN Rotterdam is verwerkersovereenkomsten aangegaan met partijen waarmee persoonsgegevens worden gedeeld.

Bewaartermijn
OPEN Rotterdam bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, of ons laat weten dat je niet meer door ons benaderd wilt worden verwijderen we jouw gegevens zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken nadat je het verzoek hebt gedaan. Gegevens die langer bewaard moeten worden op grond van wet- en regelgeving zullen voor de daarin aangewezen termijn worden bewaard.

Veiligheidsprotocol
OPEN Rotterdam beveiligt jouw gegevens door middel van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Het kan zich voordoen dat onze veiligheidsmaatregelen niet 100% dekkend zijn, veiligheid blijft immers relatief. Treft u veiligheidsproblemen aan bij een van onze kanalen, meldt het dan bij [email protected]
Overigens OPEN Rotterdam verstrekt geen bug-bounties. Wel stellen we de genomen moeite enorm op prijs. Wij werken er dagelijks aan om u de best mogelijke ervaring te kunnen blijven bieden.

Rechten
Als betrokkene heb je recht op inzage, recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht op dataportabiliteit, recht op beperking van de verwerking en het recht op bezwaar. Verzoeken rondom deze rechten kunnen gedaan worden door een e-mail te sturen naar [email protected] met een kopie identiteitsbewijs, zodat wij kunnen vaststellen dat het verzoek door de juiste persoon is gedaan. Je kan de persoonlijke gegevens als bsn en foto onzichtbaar maken.
Een dergelijk verzoek zal binnen redelijke termijn worden behandeld, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. Als een verzoek wordt afgewezen zal deze afwijzing worden gemotiveerd.

Naast de bovengenoemde rechten heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens door OPEN Rotterdam. Raadpleeg hiervoor: Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen privacyverklaring
OPEN Rotterdam behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Voor vragen over het privacybeleid kunt u altijd contact opnemen met [email protected].