Actievoorwaarden Het Leukste Huisdier van Rotterdam

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Het Leukste Huisdier van Rotterdam van Stichting Open Rotterdam, gevestigd aan Hoogstraat 110, 3011PV te Rotterdam. De actie heeft als doel het promoten van de programma’s en activiteiten van OPEN.

Deelname geschiedt via TwitterFacebookInstagram[email protected] (“Webkanalen”) en de studiotelefoon: (010) 820 17 10. (“Telefoon”
Deelname

 • Medewerkers van OPEN Rotterdam alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.
 • Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Rotterdam en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 • Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze spelvoorwaarden.
 • Minderjarigen tot 18 jaar zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 • Deelname geschiedt via de Webkanalen en de Telefoon. (lokaal tarief)

Actieopzet en prijzen

 • De actieperiode loopt vanaf 7 april 2015 tot de bekendmaking van de winnaar(s) op 13 mei 2015. De prijswinnaar(s) worden tijdens het radioprogramma bekend gemaakt.
 • Om deel te nemen aan de Actie dient de luisteraar één foto van één van zijn/haar huisdieren te mailen naar [email protected]
 • Zowel het baasje als het huisdier moet woonachtig zijn in Rotterdam.
 • Uitsluitend het baasje van het huisdier mag het dier opgeven. 
 • Het huisdier moet in leven zijn.
 • Op 13 mei om 13:30 uur moet het huisdier beschikbaar zijn om zijn prijs op te  halen in de studio van Open Rotterdam.
 • Deelnemers kunnen tot uiterlijk 10 (tien) werkdagen na het bekendmaken van de prijswinnaar(s) aanspraak maken op de prijs. OPEN Rotterdam kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een prijswinnaar onjuiste gegevens heeft verstrekt en om die reden de prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien een prijswinnaar weigert de prijs in ontvangst te nemen.
 • De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Na het winnen van een prijs is het gedurende 3 (drie) maanden niet mogelijk om via acties van OPEN Rotterdam opnieuw prijzen te winnen.

Privacy

 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. OPEN Rotterdam kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 • De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden enkel en alleen gebruikt om contact op te nemen met de winnaar(s).

Aansprakelijkheid

 • OPEN Rotterdam is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van OPEN Rotterdam.
 • OPEN Rotterdam is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. OPEN Rotterdam draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. OPEN Rotterdam is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voortbehouden. OPEN Rotterdam is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

Slotbepalingen

 • OPEN Rotterdam behoudt zich het recht voor om de Actie of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat OPEN daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade zijn gehouden jegens de deelnemers.
 • OPEN Rotterdam behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Webkanalen en Website zijn eigendom van OPEN Rotterdam. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd danwel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OPEN Rotterdam.
 • Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Davidson Rodrigues op de redactie via telefoonnummer (010) 820 17 02, of via [email protected].